אמנת המשפחה וההמשכיות הבין דורית בעסק המשפחתי

* עזי י גרסטנר

 

"אמנת המשפחה /חוקה משפחתית" באה לתאר תוצר של תהליך המומלץ לעסקים משפחתיים בני 10 שנים ויותר . 
"אמנת המשפחה" היא מעין כתב חובות וזכויות מסודר, המבטיח את המעבר הבין-דורי המוצלח ואת המשכיות העסק.
התהליך כולל דיונים במסגרת המשפחה המורחבת (מומלץ בהנחיית בעל מקצוע חיצוני) שמטרתם להביא להסכמות של חלקי המשפחה השונים בדבר כיווני העסק והתנהלותו בעתיד.
יש חשיבות ממדרגה ראשונה לחבר כבר בשלב ההתחלתי בין "חזון" ההורים המייסדים ובין תכניותיהם של בני המשפחה הממשיכים (העובדים בעסק וכאלה שאינם עובדים בעסק).
 
מומלץ לעבור את התהליך בשלב מוקדם ככל האפשר בחיי העסק , במיוחד אם נדרשת חלוקת רכוש ליותר ממשיך אחד ( ולמספר בתי אב).
כמו כן עבודה משותפת של בני המשפחה לגיבוש מערכת ההסכמים במסגרת ה"אמנה" מחזקת את המערכת המשפחתית והעסקית ומבהירה לכל הנוגעים בדבר את כללי ההתנהלות בעסק המשפחתי. 

האמנה עוסקת בנושאים שלהלן ובנושאים נוספים, המתאימים לכל משפחה ועסק באופן מיוחד:
• מבנה העסק בעתיד 
• הרכב הבעלות העתידי. 
• מבנה ההנהלה. 
• תנאים לעבודה בעסק (למשל:מי מבני המשפחה רשאי לעבוד בעסק? כמה עובדים לכל בית אב וכו') • קריטריונים אובייקטיבים למינוי בעלי תפקידים בני משפחה ושאינם בני משפחה בעסק.
• קליטה ופטורי בן משפחה.
• שכר עבודה ותנאים נלווים לבני המשפחה. 
• תמריצים ותנאים מיוחדים למנהלים בני משפחה. 
• זכויות למינוי דירקטורים. 
• חלוקת דיווידנדים. 
• מנגנונים למכירת חלק יחסי בעסק, כגון: "זכות סירוב ראשון"- אם אחד מבעלי הנניות רוצה למכור מניותיו לאחרים , מקנה "זכות" זו אפשרות לבעלי מניות אחרים לרכוש את המניות בתנאים זהים להצעת הגורם החיצוני. 
• מנגנונים לשמירת שליטת המשפחה בעסק על פני דורות. 
• הסדרים למכירה משותפת של העסק לגורם חיצוני Tag along 
• מעורבות של בני משפחה שאינם עובדים בעסק.
• זכויות וחובות של בני משפחה שאינם פעילים בעסק .
 • יחסי הגומלין בין המשפחה והמנהלים שאינם בני משפחה. דיון במרכיבי האמנה בשלב מוקדם של העסק ולפני שנקבעו דפוסי התנהלות מקובעים המשליכים על בני המשפחה, מאפשר לרוב הגעה להסכמות ענייניות ביתר קלות היות במרבית המקרים הנושאים החשובים העולים לדיון ולהסכמות נראים למשתתפים בתהליך כרחוקים ו"לא נוגעים לי" ולכן נבחנים ביתר אובייקטיביות. האמנה אינה מסמך משפטי אלא מסמך הבנות הממצה את הציפיות, הצרכים והדרישות של בני המשפחה כולה ברמה העסקית והאישית כאחד. עם סיום התהליך וגיבוש ה"אמנה" למסמך מוסכם על ידי במי המשפחה, יוסבו העקרונות ב"אמנה" למסמך משפטי מחייב שיחתם על ידי בני המשפחה. 
הסכם משפטי זה יהיה הבסיס להתאמת תזכיר ותקנות העסק המשפחתי ( החברה) בהתאם. 
עזי גרסטנר : יועץ עסקי בכיר לעסקים משפחתיים מנהל ובעלים של "גרסטנר יועצים"